TIPOLEN FD 244-55 - URČENÝ NA EXTRÚZIU PENOVÉHO ZOSIEŤOVANÉHO PE

Tento nový typ LDPE kopolyméru bol špeciálne vyvinutý na výrobu ultratvrdých, zosieťovaných penových dosiek kontinuálnou extrúziou. Počas tohto procesu chemické nadúvadlo podporuje proces penenia. Tento druh je však vhodný aj pre nezosieťované peny alebo pre proces fyzickálneho napenenia.

HLAVNÉ VÝHODY V POROVNANÍ S INÝMI TYPMI LDPE PRE RȎZNOÚČELOVÉ POUŽITIE:

 • Širší a užší rozsah MFR → bezproblémová spracovateľnosť pri vysokom extrúznom výkone
 • Nižšie vnútorné trenie generované vďaka obsahu komonoméru → vyšší výkon extrúdra
 • Zvýšený počet nenasýtených uhlíkových väzieb → pevnejšia a homogénnejšia bunková stena
  • Povrch konečného produktu je hladší
  • Vyšší lesk povrchu peny
  • Bunková štruktúra peny je homogénnejšia
  • Tuhšie peny

HLAVNÉ OBLASTI POUŽITIA:

 • Automobilová hluková a tepelná izolácia, vnútorné lemovanie, rámy
 • Automobilové tesnenie
 • Tlmenie vibrácií podláh v stavebnom priemysle
 • Tepelná izolácia podláh v stavebnom priemysle
 • Obuv
 • Pásky a zdravotnícke a kozmetické aplikácie
 • Obalový priemysel

©2022 Skupina MOL. Tento dokument nie je dovolené kopírovať na webovú stránku. Skupina MOL nezaručuje typické (alebo iné) hodnoty. Analýzu je možné vykonať na reprezentatívnych vzorkách a nie na aktuálne dodanom výrobku. Informácie uvedené v tomto dokumente sa vzťahujú len na pomenovaný výrobok alebo materiály, ak nie sú kombinované s iným výrobkom alebo materiálmi. Informácie uvádzame na základe údajov, ktoré sme k dátumu zostavenia pokladali za spoľahlivé, avšak nepredstavujeme, poskytujeme záruku ani iným spôsobom nezaručujeme výslovne alebo implicitne alebo nepriamo predajnosť, vhodnosť pre určitý účel, presnosť, spoľahlivosť alebo úplnosť týchto informácií alebo opísaných výrobkov, materiálov alebo procesov. Užívateľ je výlučne zodpovedný za všetky rozhodnutia týkajúce sa všetkých materiálov alebo výrobkov alebo postupov vo svojej oblasti záujmu. Výslovne sa vzdávame zodpovednosti za akúkoľvek stratu, škodu alebo zranenie priamo alebo nepriamo utrpené alebo vzniknuté v dôsledku alebo v súvislosti s kýmkoľvek používajúcim alebo spoliehajúcim sa na ktorékoľvek informácie uvedené v tomto dokumente. Toto nie je schválenie akéhokoľvek výrobku alebo postupu a výslovne popierame akékoľvek opačné tvrdenie.

Fact sheet na stiahnutie