Stredne a vysokohustotný polyetylén (MDPE a HDPE)

Medium- and High-density Polyethylene (MDPE and HDPE)

Tipelin je registrovanou značkou strednehustotných a vysokohustotných polyetylénov vyrábaných spoločnosťou MOL Petrolkémia Zrt.

Stredne a vysokohustotné unimodálne (MDPE, HDPE) typy spoločnosti MOL Petrolkémia Zrt. sú vyrábané kontinuálnou suspenznou polymerizáciou za použitia nízkotlakového katalytického procesu v licencii Phillips Petroleum CO. Hustotný rozsah kopolymérov vyrábaných s 1-hexénom ako komonomérom je 934 – 961 kg/m3.

Bimodálne vysokohustotné typy TIPELINu sa vyrábajú procesom CX podľa licencie Mitsui (podobne ako niektoré typy unimodálneho poyletylénu). Táto suspenzná polymerizácia využíva vysokoaktívne katalyzátory a dvojreaktorový systém. (Rozsah hustôt kopolymérnych typov vyrábaných s 1-buténom ako komonomérom je 948-958 kg/m3.

Široký sortiment typov a starostlivý výber vlastností individuálnych typov umožňuje rôzne aplikácie:

  • fóliové typy pre vrecia na náročné aplikácie, priemyselné vrecia, odnosné nákupné tašky, vrecia na odpad, obalové fólie pre zdravotnícky tovar a potraviny;
  • vyfukovacie typy na výrobu plastových predmetov do domácnosti, fľaše a kanvy na potraviny vrátane oleja a koncentrátov nealko nápojov, obaly mliečnych výrobkov, veľkokapacitné sudy pre domácnosť alebo na priemyselné chemikálie, korugované rúry;
  • rúrové typy pre korugované a ochranné rúry, oplášťovanie oceľových rúr;
  • extrúzne typy pre vytlačovanie dosiek a pre fólie na tepelné tvarovanie;
  • typy na vstrekovanie výrobkov a obalov rôznej veľkosti pre domácnosti a priemysel;
  • typ na výrobu vlákien pre obaly na poľnohospodárske produkty (sieťové vrecia (rašlové), siete na fixáciu balov).

Väčšina typov polyetylénu TIPELIN vyhovuje podmienkam pre styk s požívatinami a sú v zhode s predpismi krajín Európskej únie (EÚ). Nakoľko niektoré európske krajiny uplatňujú reštriktívne opatrenia pre povolené migračné limity prísad v obalových materiáloch určených pre styk s požívatinami, odporúča sa zákazníkom kontaktovať zástupcov MOL Petrolkémia Zrt. pre získanie špeciálnych informácií.

Hlavné vlastnosti a aplikácie typov TIPELIN nájdete v dolu uvedených Technicko - informačných listoch (TDS), údaje o bezpečnosti produktov sú publikované iba v anglickom jazyku a to vo Vyhláseniach o zhode (DDS). Kartu bezpečnostných údajov (KBÚ) si viete stiahnuť tu.