Petrochemická činnosť skupiny MOL

Skupina MOL Group je ropná, plynárenská a petrochemická spoločnosť. Naše petrochemické výrobne sú integrované s prevádzkovými činnosťami v ropnom priemysle, čo vedie k zabezpečeniu spoľahlivosti dodávok. Výhody vyplývajúce z integrácie rafinérie poskytujú istotu v zabezpečení dodávok surovín, robustné finančné zázemie a silnú pozíciu na regionálnych trhoch, ako aj vysokú kvalitu výrobkov, ktorá je zaistená najmodernejšou technológiou.

Spoločnosť MOL Group Chemicals prináša do petrochemického priemyslu desaťročia skúseností a ponúka konkurencieschopné portfólio vysoko kvalitných produktov v našom hlavnom regióne. Prevádzkujeme dva výrobné závody v Maďarsku (Százhalombatta a Tiszaújváros) a jeden výrobný závod na Slovensku (Bratislava), ktoré ponúkajú komplexné a flexibilné logistické riešenia.

Naším cieľom je stať sa prvou voľbou pre našich partnerov v kľúčových regiónoch s využitím výhody geografickej polohy v strednej a východnej Európe.

Spoločnosť MOL Group Chemicals pozostáva z troch obchodných jednotiek: Polyméry, Základné chemikálie a Polyoly.

Pre našich partnerov v oblasti polymérov ponúkame riešenia šité na mieru, ktoré prispievajú k budovaniu úspešných vzťahov. Základné chemikálie ponúkajú širokú škálu vysoko kvalitných aromátov [NK(N1)], monomérov (butadién, etylén, propylén), alifatických látok, anhydridu kyseliny maleínovej, základových olejov, plne rafinovaných makro-, intermediárnych a mikrovoskov. Polyol je nový závod pre Skupinu MOL, ktorý spustí v roku 2024 v Tiszaújvárosi komerčnú výrobu pomocou najmodernejších, najbezpečnejších a najekologickejších technológií.

Nakoľko považujeme bezpečnosť za kľúčovú hodnotu , kladieme dôraz na prevádzkovú dokonalosť, vykonávame pravidelnú údržbu prevádzok a zariadení s cieľomzabezpečenia plynulej prevádzky a minimalizácie rizika výpadkov výroby. Divízia optimalizuje svoje výrobné závody a harmonizuje prevádzku tak, aby bola plne optimalizovaná s prevádzkou rafinérie.

V očakávaní zvyšujúceho sa podnikateľského dopytu po chemických produktoch z udržateľných zdrojov sa Skupina MOL Group Chemicals zaviazala k udržateľnému a ziskovému rastu. Naša nová stratégia podporuje túto ambíciu:

Stratégia Skupiny MOL Group Chemicals je zameraná na to, aby sa stala trvalo udržateľnou spoločnosťou. Popri znižovaní uhlíkovej stopy nášho produktového portfólia posilníme udržateľnosť priemyselných aktivít a integrujeme technológie obehového hospodárstva do hlavnej činnosti podnikania Tento záväzok dokazuje certifikácia Together for Sustainability a ISCC+ certifikát pre vybrané výrobné prevádzky, ktoré svedčia o veľkom odhodlaní Skupiny MOL v oblasti udržateľnosti.

Naším cieľom je:

  • Posilniť a udržať našu vedúcu pozíciuna trhu v strednej a východnej Európe so zameraním na rozširovanie trhového podielu v oblasti špecialít
  • Zvýšiť predaj produktov a služieb s vysokou pridanou hodnotou
  • Integrovať technológie obehového hospodárstva s cieľom zvýšiť podiel biologických a odpadových prúdov vo výrobe
  • Investovať 1 miliardu USD do integrácie odpadov, recyklácie a do chemikálií stredného rozsahu
  • Využiť viac ako 1 miliardu USD na projekty, ktoré umožňujú energetickú účinnosť a znižujú emisie skleníkových plynov
  • Zvýšiť využívanie obnoviteľnej elektrickej energie
  • Ďalej posilňovať bezpečnosť dodávok v regióne prostredníctvom investícií do logistiky
MOL Group Chemicals’ Management

Péter Császár, generálny riaditeľ spoločnosti MOL Petrolkémia Zrt. a výkonný riaditeľ spoločnosti MOL Downstream Chemicals

Péter je absolventom Korvínovej university (Corvinus University) v Budapešti, kde získal titul MSc.v odbore financie. Po ukončení štúdia odštartoval svoju kariéru v energetickom sektore, kde pôsobil ako investičný a priemyselný analytik v Budapešti, Londýne a Varšave.

V roku 2013 nastúpil do Skupiny MOL, kde zastával rôzne pozície vo finančnej sfére. Bol členom predstavenstva talianskej divízie a neskôr pôsobil ako finančný riaditeľ DS na úrovni Skupiny. V roku 2019 prevzal vedenie Logistiky v Maďarsku. Po takmer 2 rokoch úspešného fungovania pokračoval vo svojej kariére ako riaditeľ Výroby, kde bol v rámci spoločnosti zodpovedný za riadenie Duna a Zala rafinérií. Počas uplynulého jeden a pol roka sa mu okrem iného pripisuje najkomplexnejšia úspešne ukončená generálna revízia v histórii Duna rafinérie, vďaka ktorej sa podarilo zabezpečiť zásobovanie krajiny a regiónu palivom. Od 1. februára 2023 zastáva funkciu generálneho riaditeľa MOL Petrolkémia Zrt. a je aj výkonným riaditeľom MOL Downstream Chemicals.

Krisztina Petrényi Szabó, riaditeľka Divízie polymérov Skupiny MOL

Krisztina ukončila vysokoškolské vzdelanie na Univerzite v Miškolci v odbore marketingový manažment, následne absolvovala Budapest Business School v odbore medzinárodný obchod a ekonomika.

Svoju kariéru začala v spoločnosti MOL Petrochemicals v oblasti predaja polymérov a neskôr zastávala rôzne riadiace funkcie v Divízii Downstream.

V rokoch 2016 až 2019 bola zodpovedná za rozvoj podnikania s polyolmi a do roku 2022 mala na starosti aj celkový rozvoj podnikania Downstreamu Skupiny MOL. Jej profesionálna podpora zohrala významnú úlohu aj pri tvorbe stratégie Skupiny MOL 2030.

Následne sa stala vedúcou Cirkulárneho chemického priemyslu v rámci divízie Nové a udržateľné oblasti podnikania Downstreamu. Jej doteraz poslednou výzvou v rámci Skupiny MOL je vymenovanie za Riaditeľku Divízie polymérov Skupiny MOL.

V roku 2019 získala ocenenie „Za udržateľnú budúcnosť“ (Sustainable Future Award) v kategórii „Žena vo vedúcej pozícii” od Podnikateľskej rady pre trvalo udržateľný rozvoj v Maďarsku.

Katalin Nádas, riaditeľka Základné chemikálie

Katalin Nádas vyštudovala medzinárodné vzťahy na Univerzite v meste Nyíregyháza, potom pokračovala v štúdiu MBA na Maastricht School of Management a titul MBA získala na Korvínovej univerzite.

V roku 2003 začala svoju kariéru v chemickom priemysle ako expertka a produktová manažérka pre všetky rafinérske produkty. Od roku 2014 bola zodpovedná za exportný predaj LPG a koordináciu dcérskych spoločností a od roku 2017 pôsobila na rôznych riadiacich pozíciách. Po vytvorení organizačného útvaru Group Chemicals Business bola poverená riadením Base Chemicals Skupiny MOL.

Od októbra 2023 pôsobí ako riaditeľka reštrukturalizovanej divízie Group Base Chemicals.

Zoltán Haár, vedúci Oddelenia riadenia marží chemikálií

Zoltán je absolventom Ekonomickej univerzity v Bratislave.V roku 2005 začal pracovať v spoločnosti Slovnaft. Počas svojej takmer 20-ročnej kariéry pracoval v mnohých oblastiach, avšak vždy zostal blízko petrochemickej obchodnej oblasti. Po získaní skúseností v oblasti financií a kontrolingu, bol v roku 2014 poverený riadením Oddelenia podpory petrochemického obchodu. V roku 2016 bol povýšený na vedúceho Oddelenia optimalizácie petrochemického obchodu a od roku 2020 bol zodpovedný za obchodovanie s petrochemickými výrobkami na úrovni Skupiny.

Zoltán bol 1. októbra 2023 vymenovaný za vedúceho Oddelenia riadenia marží chemikálií. Hlavné aktivity organizácie, ktorú aktuálne vedie sú zamerané na dve významné oblasti: na jednej strane na riadenie krátkodobých vplyvov marží na optimalizáciu zásob, ktoré ovplyvňujú činnosť a plánovanie na úrovni Skupiny a na druhej strane na vplyv ekonomického prostredia na procesy plánovania v úzkej spolupráci s partnerskými finančnými organizáciami.

Tamás Füzes, vedúci Divízie podpory obchodu s chemikáliami Skupiny

Tamás Füzes vyštudoval ekonómiu na Korvínovej univerzitu v Budapešti ako aj na Fakulte financií a účtovníctva Ekonomickej univerzity v Budapešti, kde získal titul v odbore ekonómia, manažment a financie.

Pred nástupom do Skupiny MOL zastával rôzne finančné pozície v jednej britskej telekomunikačnej spoločnosti a pracoval ako manažér v oblasti poradenstva pri finančnej transformácii v spoločnosti Deloitte, kde riadil množstvo projektov pre rôzne nadnárodné spoločnosti, a to najmä vo finančnom a energetickom sektore.

Tamás nastúpil v roku 2018 na oddelenie Finančného plánovania a reportingu Skupiny MOL a od roku 2020 pokračoval vo svojej kariére ako senior projektový manažér v organizácii Prevádzka, Stratégie ERP a ich exekúcia na úrovni Skupiny. Od roku 2021 viedol tím MOL DS Business Excellence.

Dňa 15. septembra 2023 bol Tamás vymenovaný za vedúceho Divízie Podpory podnikania s chemikáliami Skupiny. Medzi jeho hlavné zodpovednosti patria riadenie manažmentu údajov a procesov, riadenie portfólia zákazníkov a produktov a marketingové aktivity B2B.

Zsolt Czuczi Vedúci útvaru Stratégia trhu a vývoj produktov pre Chemikálie

Zsolt študoval na Korvínovej univerzite v Budapešti v odbore Financie, kde v roku 2012 získal titul MSc. v špecializácii Investičná analýza. Počas vysokoškolských rokov pôsobil v bankovom sektore, v oblasti korporátneho financovania a riadenia rizík. Do Skupiny MOL nastúpil v roku 2012 ako analytik stratégie, fúzií a strategických akvizícií. Od roku 2017 pôsobil na pozícii hlavného analytika Downstream-u, zaoberal sa finančnou analýzou a obchodným plánovaním akvizičných a investičných projektov. Počas svojho pôsobenia v Skupine MOL sa Zsolt podielal na vytvorení kľúčových finančných analýz najvýznamnejších petrochemických investícií za posledných rokov, ako napríklad SSBR, Polyol, predĺženie životnosti Etylénovej jednotky, projekt Metatézy, zároveň sa podieľal i na štruktúrovaní Stratégie.

V rámci spolupráce s univerzitami Zsolt od roku 2016 prednáša na Katedre financií Korvínovej univerzity v Budapešti v oblasti Oceňovanie podnikov a stratégie.