Butadién

Butadién

Butadién je základnou surovinou pre výrobu syntetického kaučuku. Skupina MOL má v meste Tiszújváros v Maďarsku vybudovanú butadiénovú výrobnú jednotku s ročnou kapacitou 130 kt. Za použitia technológie BASF v licencii LURGI AG vyrába 1,3 butadién. Viac informácií o predaji propylénu nájdete na stránke „PREDAJ“.