TIPELIN BS 450-27 - Vyvinutý pre palivové nádrže automobilov

Tento nový typ unimodálneho kopolyméru HDPE bol špeciálne vyvinutý na výrobu viacvrstvových vyfukovaných palivových nádrží. Molekulárna štruktúra polyméru, podiel aditív a kvalita kopolyméru boli navrhnuté tak, aby podporovali vynikajúce mechanické a chemické vlastnosti, dokonca aj v kombinácii s recyklovaným HDPE a pritom splnili rôzne požiadavky výrobcov automobilov.

Hlavné výhody pre našich zákazníkov:

  • Vynikajúca odolnosť voči palivám
  • Vynikajúca chemická odolnosť
  • Rázová húževnatosť za studena aj pri zníženej hrúbke steny
  • Extrémne nízka priepustnosť voči palivám
  • Produkt schválený - homologizovaný OEM na výrobu palivových nádrží

Oblasť použitia:

TIPELIN BS 450-27 je možné spracovať vyfukovaním, vytláčaním alebo tvarovaním za tepla. Tento produkt je určený pre vonkajšie vrstvy viacvrstvových palivových nádrží v automobiloch, znázornený na nasledujúcom obrázku.

©2022 Skupina MOL. Tento dokument nie je dovolené kopírovať na webovú stránku. Skupina MOL nezaručuje typické (alebo iné) hodnoty. Analýzu je možné vykonať na reprezentatívnych vzorkách a nie na aktuálne dodanom výrobku. Informácie uvedené v tomto dokumente sa vzťahujú len na pomenovaný výrobok alebo materiály, ak nie sú kombinované s iným výrobkom alebo materiálmi. Informácie uvádzame na základe údajov, ktoré sme k dátumu zostavenia pokladali za spoľahlivé, avšak nepredstavujeme, poskytujeme záruku ani iným spôsobom nezaručujeme výslovne alebo implicitne alebo nepriamo predajnosť, vhodnosť pre určitý účel, presnosť, spoľahlivosť alebo úplnosť týchto informácií alebo opísaných výrobkov, materiálov alebo procesov. Užívateľ je výlučne zodpovedný za všetky rozhodnutia týkajúce sa všetkých materiálov alebo výrobkov alebo postupov vo svojej oblasti záujmu. Výslovne sa vzdávame zodpovednosti za akúkoľvek stratu, škodu alebo zranenie priamo alebo nepriamo utrpené alebo vzniknuté v dôsledku alebo v súvislosti s kýmkoľvek používajúcim alebo spoliehajúcim sa na ktorékoľvek informácie uvedené v tomto dokumente. Toto nie je schválenie akéhokoľvek výrobku alebo postupu a výslovne popierame akékoľvek opačné tvrdenie.

Fact sheet na stiahnutie