TATREN IM 45 54 - zníženie spotreby surovín a vyššia produktivita

Nový polypropylén IM 45 54 reaktorový typ s vysokým stupňom kryštalinity sa vyrába pomocou neftalátového katalytického systému a vďaka svojim unikátnym vlastnostiam pomáha zvyšovať udržateľnosť a znižovať výrobné náklady.

Kľúčové výhody pre zákazníkov:

  • Vynikajúca rovnováha tuhosti a rázovej húževnatosti, ktorá umožňuje zníženie hrúbky steny konečného výrobku
  • Vysoká teplota kryštalizácie (Tc) prispieva k skráteniu doby výrobného cyklu
  • Vynikajúce organoleptické vlastnosti
  • Veľmi vysoká tuhosť umožňuje zníženie množstva minerálneho plniva počas kompaundácie

TATREN IM 45 54 sa vyznačuje vysokou tuhosťou a dobrou odolnosťou proti nárazu. Vyššia tuhosť oproti bežným kopolymérom poskytuje príležitosť na zníženie hrúbky steny konečných produktov ako aj zvýšenie nosnosti tak, aby tuhosť konečného produktu zostala nezmenená. Vysoká teplota kryštalizácie pomáha skrátiť dobu chladenia, čím sa zvyšuje efektivita výroby.

 

 

HLAVNÉ OBLASTI POUŽITIA:

  • Pevné obalové materiály
  • Vedrá a nádoby plnené za tepla
  • Domáce potreby
  • Spotrebný tovar
  • Zmesi pre automobilové aplikácie

 

Krípový modul:

Namerané výsledky krípového modulu jasne potvrdzujú vynikajúci potenciál pre výrobu stohovateľných produktov plnených za tepla. Výkonnosť nového typu TATREN IM 45 54 počas testu dlhodobého konštantného zaťaženia bola výrazne vyššia ako výkonnosť bežných kopolymérov a dokonca lepšia ako výkonnosť konkurenčných typov, najmä pri zvýšenej teplote.

 

 

©2018 Skupina MOL. Tento dokument nie je dovolené kopírovať na webovú stránku. Skupina MOL nezaručuje typické (alebo iné) hodnoty. Analýzu je možné vykonať na reprezentatívnych vzorkách a nie na aktuálne dodanom výrobku. Informácie uvedené v tomto dokumente sa vzťahujú len na pomenovaný výrobok alebo materiály, ak nie sú kombinované s iným výrobkom alebo materiálmi. Informácie uvádzame na základe údajov, ktoré sme k dátumu zostavenia pokladali za spoľahlivé, avšak nepredstavujeme, poskytujeme záruku ani iným spôsobom nezaručujeme výslovne alebo implicitne alebo nepriamo predajnosť, vhodnosť pre určitý účel, presnosť, spoľahlivosť alebo úplnosť týchto informácií alebo opísaných výrobkov, materiálov alebo procesov. Užívateľ je výlučne zodpovedný za všetky rozhodnutia týkajúce sa všetkých materiálov alebo výrobkov alebo postupov vo svojej oblasti záujmu. Výslovne sa vzdávame zodpovednosti za akúkoľvek stratu, škodu alebo zranenie priamo alebo nepriamo utrpené alebo vzniknuté v dôsledku alebo v súvislosti s kýmkoľvek používajúcim alebo spoliehajúcim sa na ktorékoľvek informácie uvedené v tomto dokumente. Toto nie je schválenie akéhokoľvek výrobku alebo postupu a výslovne popierame akékoľvek opačné tvrdenie.

Fact sheet na stiahnutie