BRALEN+ FC 2-18 TST a BRALEN+ FC 4-32 TST Vynikajúce optické vlastnosti pre vysoko kvalitné fólie

BRALEN + FC 2-18 TST a BRALEN + FC 4-32 TST sú typy LDPE s vyššou hustotou a veľmi dobrými optickými vlastnosťami. Nie sú aditivované a dajú sa dobre spracovať na klasických extrúznych linkách na vyfukované aj liate fólie.

HLAVNÉ BENEFITY PRE ZÁKAZNÍKOV:
• Možnosť zníženia hrúbky fólie
• Vysoká tuhosť pre lepšie rezanie fólie (pri spracovaní na konfekciu)
• Rovnaká pevnosť v ťahu ako konkurenčné typy
• Nízky obsah gélu
• Kvalita filmu nižšia ako 3
• Vysoký lesk
• Nízky zákal

HLAVNÉ OBLASTI POUŽITIA:
• Samostojné vrecká - vysoko kvalitná tlač a dobrá zvariteľnosť
• Povrchová ochranná fólia - dobrá odolnosť proti roztrhnutiu a rovnosť
• Etikety -  hladký povrch a nízky obsah gélu v kombinácii s vysokou tuhosťou a ľahšiu priľnavosťou

©2021 Skupina MOL. Tento dokument nie je dovolené kopírovať na webovú stránku. Skupina MOL nezaručuje typické (alebo iné) hodnoty. Analýzu je možné vykonať na reprezentatívnych vzorkách a nie na aktuálne dodanom výrobku. Informácie uvedené v tomto dokumente sa vzťahujú len na pomenovaný výrobok alebo materiály, ak nie sú kombinované s iným výrobkom alebo materiálmi. Informácie uvádzame na základe údajov, ktoré sme k dátumu zostavenia pokladali za spoľahlivé, avšak nepredstavujeme, poskytujeme záruku ani iným spôsobom nezaručujeme výslovne alebo implicitne alebo nepriamo predajnosť, vhodnosť pre určitý účel, presnosť, spoľahlivosť alebo úplnosť týchto informácií alebo opísaných výrobkov, materiálov alebo procesov. Užívateľ je výlučne zodpovedný za všetky rozhodnutia týkajúce sa všetkých materiálov alebo výrobkov alebo postupov vo svojej oblasti  záujmu. Výslovne sa vzdávame zodpovednosti za akúkoľvek stratu, škodu alebo zranenie priamo alebo nepriamo utrpené alebo vzniknuté v dôsledku alebo v súvislosti s kýmkoľvek používajúcim alebo spoliehajúcim sa na ktorékoľvek informácie uvedené v tomto dokumente.  Toto nie je schválenie akéhokoľvek výrobku alebo postupu a výslovne popierame akékoľvek opačné tvrdenie. 

Fact sheet na stiahnutie