Inovácie Skupiny MOL pre teplom zmrštiteľné fólie na skupinové balenie

Vysokorýchlostné balenie so zvýšenou pevnosťou v ťahu a zníženou hrúbkou steny

VÝHODY PRE NAŠICH ZÁKAZNÍKOV:

  • Vysoká transparentnosť, lepšia rezateľnosť a manipulácia aj na vysokorýchlostných baliacich linkách pre zmrštiteľné fólie
  • Nekrčivý obal
  • Možnosť znížiť hrúbku steny fólie
  • Vynikajúce vlastnosti fólie pri hrúbke 30 µm
  • Vysoká prídržná sila
  • Zlepšená pevnosť v ťahu
  • Dobrá odolnosť proti prepichnutiu
  • Iba pre PE – ľahko recyklovateľný, najmä bez potlače
  • Ekonomické výhody z hľadiska jednotkových nákladov a minimalizácia spotreby surovín

©2022 Skupina MOL. Tento dokument nie je dovolené kopírovať na webovú stránku. Skupina MOL nezaručuje typické (alebo iné) hodnoty. Analýzu je možné vykonať na reprezentatívnych vzorkách a nie na aktuálne dodanom výrobku. Informácie uvedené v tomto dokumente sa vzťahujú len na pomenovaný výrobok alebo materiály, ak nie sú kombinované s iným výrobkom alebo materiálmi. Informácie uvádzame na základe údajov, ktoré sme k dátumu zostavenia pokladali za spoľahlivé, avšak nepredstavujeme, poskytujeme záruku ani iným spôsobom nezaručujeme výslovne alebo implicitne alebo nepriamo predajnosť, vhodnosť pre určitý účel, presnosť, spoľahlivosť alebo úplnosť týchto informácií alebo opísaných výrobkov, materiálov alebo procesov. Užívateľ je výlučne zodpovedný za všetky rozhodnutia týkajúce sa všetkých materiálov alebo výrobkov alebo postupov vo svojej oblasti záujmu. Výslovne sa vzdávame zodpovednosti za akúkoľvek stratu, škodu alebo zranenie priamo alebo nepriamo utrpené alebo vzniknuté v dôsledku alebo v súvislosti s kýmkoľvek používajúcim alebo spoliehajúcim sa na ktorékoľvek informácie uvedené v tomto dokumente. Toto nie je schválenie akéhokoľvek výrobku alebo postupu a výslovne popierame akékoľvek opačné tvrdenie.

DOWNLOADABLE FACT SHEET